KẾ HOẠCH số 166-KH/HNDT, ngày 6/2/2018, Kế hoạch phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Hội Nông dân các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 - 2023 (03/05/2018, 14:50)
 

HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM

BCH HỘI NÔNG DÂN TỈNH ĐẮK LẮK

Số   166   -KH/HNDT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Buôn Ma Thuột, ngày 06 tháng 02  năm 2018

KẾ HOẠCH

Phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Hội Nông dân các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII,

nhiệm kỳ 2018 - 2023

 

          Thực hiện Chỉ thị số 02 – CT/HNDTW, ngày 16 tháng 01 năm 2018 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về việc phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Hội Nông dân các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 – 2023,

          Căn cứ Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Hội Nông dân Đắk Lắk lần thứ 11, khóa VIII, nhiệm kỳ 2013 – 2018.

          Căn cứ phát động thi đua số 07 –PĐTĐ/HNDT, ngày 10 tháng 01 năm 2018 của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh về việc phát động thi đua năm 2018.

          Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh xây dựng Kế thoạch thực hiện, cụ thể như sau:

          I.MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

          1.Mục đích:

          Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua sôi nổi, phát huy đoàn kết thống nhất trong toàn thể cán bộ, hội viên nông dân, chủ động, sáng tạo trong lao động sản xuất, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành kết quả Nghị quyết Đại hội các cấp đã đề ra.

          Ra sức thi đua lập nhiều thành tích chào mừng thành công Đại hội đại biểu Hội Nông dân các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ IX và Đại hội đại biểu Trung ương Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 – 2023.

          2.Yêu cầu

          Phát hiện, biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân lập được nhiều thành tích xuất sắc trong đợt thi đua để tuyên truyền, phổ biến, nhân rộng.

          Các hoạt động tổ chức đợt thi đua phải thiết thực, hiện quả, gắn với thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân năm 2018.

          II.NỘI DUNG

          1.Tổ chức tuyên truyền, phổ biển đến cán bộ, hội viên nông dân về Chỉ thị số 02 – CT/HNDTW, ngày 16 tháng 01 năm 2018 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về việc phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Hội Nông dân các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 – 2023.

2.Hội Nông dân các huyện, thị xã và thành phố thực hiện tốt công tác giao chỉ tiêu thi đua đến 100% cơ sở trong tháng 02/2018, cơ sở Hội giao chỉ tiêu thi đua đến 100% chi, tổ Hội trong quý I/2018; chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội Nông dân cấp xã nhiệm kỳ 2018 – 2023 trong quý I/2018; Đại hội đại biểu Hội Nông dân cấp huyện trong quý II/2018 tiến tới Đại hội đại biểu Hội Nông dân cấp tỉnh lần thứ IX và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 – 2023; Tổ chức thành công Hội nghị bầu chi hội trưởng, chi hội phó nhiệm kỳ 2018 – 2021.

          3.Tiếp tục đẩy mạnh ba phong trào thi đua, các cuộc vận động của Hội gắn với việc thực hiện hiệu quả phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” do Thủ tướng Chính phủ phát động và cuộc vận động “Toàn dân đòn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, gắn với vận động hội viên nông dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 nhằm củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Hội; tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân thực hiện hiệu quả 3 nhiệm vụ trọng tâm theo Kế hoạch số 160 –KH/HNDT, ngày 08/01/2018 của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết Hội lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VI; phát huy vài trò, trách nhiệm của giai cấp nông dân và Hội Nông dân Việt Nam trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Chăm lo lợi ích chính đáng của hội viên nông dân.

          4. Chủ động trong công tác tham mưu, đề xuất cho cấp ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân cùng cấp có những chủ trương, giải pháp kịp thời, hiệu quả nhằm thúc đẩy công tác Hội và phong trào nông dân. Phát huy vai trò tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể trong sạch vững mạnh, thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội trọng tâm là lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

5. Vận động cán bộ, hội viên nông dân tích cực, năng động, sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đẩy mạnh công tác nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí gắn với phong trào “Đoàn kết, sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế” của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động.

6. Huy động các nguồn lực để xây dựng các mô hình, nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến, triển khai hiệu quả các hoạt động hướng dẫn, hỗ trợ nông dân khởi nghiệp, phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội của Đảng, Nhà nước đối với nông dân.

7. Đẩy mạnh các hoạt động xã hội của Hội gắn với phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động, tham gia ủng hộ “Quỹ hạt thóc vàng” nhằm giúp đỡ, hỗ trợ các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Vận động mỗi hội viên nông dân đóng góp ít nhất một nghìn đồng và các nhà hảo tâm đóng góp tiền để xây dựng nhà bia tưởng niệm người có công với cách mạng, nhà tình nghĩa, nhà tình thương.

8. Xây dựng các điển hình cá nhân và các tập thể trên các lĩnh vực hoạt động, lao động sản xuất và công tác của Hội. Chú trọng phát hiện, xây dựng, bồi dưỡng và tuyên truyền, biểu dương, tôn vinh, nhân rộng các điển hình, nhân tố mới trên các lĩnh vực có thành tích xuất sắc theo hướng thiết thực, rõ người, rõ việc, phản ánh đúng thực chất trong các hoạt động, các phong trào thi đua của Hội. Tiếp tục phát huy, nhân rộng các mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả.

9. Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị (khóa XI) và Kế hoạch số 159 –KH/HNDT, ngày 02/01/2018 của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh về triển khai thực hiện Đề án số 62 về đổi mới công tác thi đua, khen thưởng của Hội Nông dân Việt Nam giai đoàn 2018 - 2022. Xác định nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua yêu nước theo hướng tập trung về cơ sở, bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách để tổ chức các đợt thi đua cụ thể với các hình thức thi đua phong phú, hấp dẫn, có tiêu chí cụ thể, thiết thực mang tên Đại hội VII Hội Nông dân Việt Nam.

10.Thực hiện tốt nội dung Nghị quyết Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk lần thứ 11, khóa VIII, nhiệm kỳ 2013 – 2018; phát động thi đua năm 2018 của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh.

          III.TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1.Đợt thi đua đặc biệt này được chia làm 4 đợt, như sau:

Đợt I: Từ tháng 01 đến hết tháng 3 năm 2018, với chủ đề "Lập thành tích chào mừng thành công Đại hội Hội Nông dân cấp xã, nhiệm kỳ 2018 - 2023”; “chào mừng kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam".

Đợt II: Từ đầu tháng 4 đến hết tháng 6 năm 2018, với chủ đề "Lập thành tích chào mừng thành công Đại hội Hội Nông dân cấp huyện, nhiệm kỳ 2018 - 2023” “Kỷ niệm 43 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2018)”; “Kỷ niệm 57 năm ngày thành lập Hội Nông dân giải phóng Miền Nam (21/4/1961 – 21/4/2018)”; “128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2018)”; tiếp tục đẩy mạnh "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Phấn đấu hoàn thành đạt trên 60% các chỉ tiêu thi đua năm 2018.

Đợt III: Từ tháng 7 đến hết tháng 9 năm 2018, với chủ đề "Lập thành tích chào mừng thành công Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018 - 2023”; tổ chức thành công hội nghị bầu chi Hội trưởng, chi hội phó, nhiệm kỳ 2018 – 2021; chào mừng “Kỷ niệm 73 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9". Tổ chức sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm, đánh giá, đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu thi đua của năm 2018.

Đợt IV: Thời gian còn lại của năm 2018, với chủ đề "Lập thành tích chào mừng thành công Đại hội đại biểu Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 - 2023”; chào mừng “Kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 – 14/10/2018)”. Các nhiệm vụ, chỉ tiêu thi đua được hoàn thành, đạt và vượt kế hoạch đề ra trước 01 tháng của năm 2018.

2. Ban Tổ chức Hội Nông dân tỉnh giúp Ban Thường vụ xây dựng Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 02 – CT/HNDTW, ngày 16/01/2018 của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

3. Văn phòng, các ban tỉnh Hội, Thường trực hội đồng TĐKT phối hợp với các đơn vị theo dõi, đôn đốc tổng hợp trình Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk xem xét những tập thể, cá nhân xuất sắc tiêu biểu để đề nghị khen thưởng.

4. Hội Nông dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ nội dung Kế hoạch, chủ động triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ đã đề ra. Đồng thời báo cáo kết quả thực hiện về Hội Nông dân tỉnh (qua Ban Tổ chức) khi kết thúc đợt thi đua.

           

Nơi nhận:

- TW Hội; (báo cáo)

- TT HND tỉnh;

- Các huyện, thị, thành Hội;

- OMS HND tỉnh;

- Lưu BTC, VT.

 

 

T/M BAN THƯỜNG VỤ

 

Các tin khác

HỘI NÔNG DÂN TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: Số 21A, đường Trường Chinh, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Người chịu trách nhiệm chính: Bà Lại Thị Loan

Chức vụ: Tỉnh ủy viên - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

Điện thoại: 02623.957114 - 02623.957115 - Fax: 02623.957114