Kế hoạch số 161-KH/HNDT, ngày 10/01/2018 Công tác kiểm tra, giám sát và phản biện xã hội; tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và thực hiện Quy chế dân chủ năm 2018 (03/05/2018, 14:48)
 

HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM

BCH HÔI NÔNG DÂN TỈNH ĐẮK LẮK

Số 161 - KH/HNDT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
   

Buôn Ma Thuột, ngày 10  tháng 01 năm 2018

KẾ HOẠCH

Công tác kiểm tra, giám sát và phản biện xã hội; tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và thực hiện Quy chế dân chủ năm 2018

 

- Căn cứ Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội (ban hành kèm theo Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị) và Quy định số 668-QĐ/HNDTW, ngày14/7/2014 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Quy định về việc Hội Nông dân Việt Nam tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

- Căn cứ Chương trình phối hợp số 12-CTPH/HND-MTTQ-SNN&PTNT-SCT, ngày 28/11/2014 giữa Hội Nông dân tỉnh, ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Sở Công Thương giám sát việc thực hiện pháp luật về sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp giai đoạn 2014-2020;

- Căn cứ Nghị quyết của Ban Chấp hành Hội Nông dân Việt Nam Tỉnh Đắk Lắk lần thứ 11 khóa VIII nhiệm kỳ 2013 2018. Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và thực hiện Quy chế dân chủ năm 2018 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp Hội và hội viên, nông dân đối với nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; thực hiện Quy chế dân chủ và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước đang được triển khai trên địa bàn nông thôn nhăm góp phân xây dựng tô chức Hội vững mạnh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên nông dân.

2.Yêu cầu:

Hoạt động kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội thực hiện theo Quy định 943 -QĐ/HNDTW ngày 30/9/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Hội NDVN và Hướng dẫn số 637-HD/HNDTW ngày 14/7/2014 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Viêt Nam về thực hiện Quy chế giám sát và phản biện xã hội trong hệ thống Hội Nông dân Việt Nam; trách nhiệm của Hội trong Chương trình phôi hợp và phôi hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức liên quan.

Tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quy định số 668-QĐ/HNDTW, ngày 14/7/2014 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Quy định về việc Hội Nông dân Việt Nam tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Tham gia tiếp Công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở đúng quy định của pháp luật nhằm bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của hội viên, nông dân.

II. NỘI DUNG:

1. Tiếp tục tổ chức tuỵên truyền, phổ biến Quyết định số 81/2014- QĐ/TTg của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định 218 ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị; Quy định số 668-QĐ/HNDTW, Hương dẫn số 637-HD/HNDTW, ngày 14/7/2014 của Ban Thường vụ Trung ương Hội; Chương trình phối hợp số 12-CTPH/HND-MTTQ-SNN&PTNT-SCT ngày 28/11/2014 giữa Hội Nông dân tỉnh, ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Sở Nông nghiệp- Phát triển nông thôn và Sở Công thương để cán bộ, hội viên nông dân nắm vững và hiểu rõ mục đích, nội dung, trách nhiệm của cán bộ, hội viên nông dân về các hoạt động kiểm tra, giám sát phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

2. Tiến hành kiểm tra định kỳ, kiểm tra đột xuất nhằm đôn đốc nhắc nhở tiến độ thực hiện các chỉ tiêu công tác Hội và phong trào nông dân năm 2018; trong đó chú trọng kiểm tra tiến độ thực hiện Kết luận 61 của Ban Bí thư; Quyết đinh 673/QĐ/TTg của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch thực hiện ba nhiệm vụ trọng tâm của Ban Thường vu Hội Nông dân tỉnh và các đơn vị có nợ xấu, nợ khó đòi còn cao và các đơn vị bị xếp loại trung bình hoặc còn có một số mặt khiếm khuyết trong năm 2017. Quý I năm 2018 tập trung kiểm tra công tác chuẩn bị Đại Hội Hội Nông dân cơ sở. Quí II năm 2018 trung kiểm tra công tác chuẩn bị Đại Hội Hội Nông dân cấp huyện nhiệm kỳ 2018 - 2023, kịp thời giải quyết đơn thư khiếu nại trước và sau Đại Hội. Quý III & Quý IV tập trung kiểm tra công tác chuẩn bị Hội nghị bầu chi Hội trưởng, chi Hội phó nhiệm kỳ 2018-2020.

3. Phối hợp với các ngành chức năng tổ chức vận động, hướng dẫn hội viên nông dân thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, Quyết định số 81/2014- QĐ/TTg của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời tham gia giám sát việc tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật có liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nông dân và chức năng, nhiệm vụ của Hội. Trọng tâm là giám sát việc thực hiện Chương trình phối họp số 12-CTPH/HND-MTTQ-SNN&PTNT-SCT ngày 28/11/2014 giữa Hội Nông dân tỉnh, ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn và Sở Công thương và các chương trình, dự án về xây dựng nông thôn mới; các chính sách hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh. Phát hiện những vướng mắc, bất hợp lý, yếu kém, vi phạm trong việc tổ chức thực hiện; đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh, bổ sung chính sách, pháp luật cho phù hợp với thực tiễn và xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm.

4. Thường xuyên giới thiệu cán bộ, hội viên nông dân ưu tú để Đảng xem xét, kết nạp vào Đảng, đồng thời mạnh dạn góp ý đối với cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan nhà nước; cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức công tác ở các cơ quan, đơn vị cùng cấp trong các cuộc tiếp xúc cử tri. Trọng tâm góp ý là: công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng; việc thể chế hóa, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện của các cơ quan nhà nước đối với nhiệm vụ, giải pháp về phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và đạo đức, phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên.

5. Tham gia góp ý các văn kiện Đại hội Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2018-2023 sát, đúng với tình hình thực tế của địa phương, của đất nước. Khi cơ quan Đảng, Nhà nước có thẩm quyền yêu cầu thì Hội Nông dân tổ chức phản biện xã hội đối với các nội dung liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ của hội viên nông dân, trách nhiệm của tổ chức Hội trong các văn bản dự thảo về chủ trương, chính sách, pháp luật, chương trình, dự án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở nông thôn để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vả nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Ban Kiêm tra Hội Nông dân tỉnh phôi hợp với các các Ban, Văn phòng, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp & Hỗ trợ nông dân và các đơn vị liên quan tham mưu, các huyện, thị xã Buôn Hồ và thành phô Buôn Ma Thuột triển khai thực hiện Kế hoạch này.

Hội Nông dân các huyện, thị xã Buôn Hồ, thành phố Buôn Ma Thuột căn cứ tình hình thực tiễn của địa phương, xây dựng kế hoạch, chỉ đạo hướng dẫn cơ sở Hội triển khai thực hiện.

Định kỳ 6 tháng (trước ngày 10/6), 1 năm (trước ngày 20/11) báo cáo kêt quả triển khai thực hiện gửi đến Hội Nông dân tỉnh (qua Ban Kiểm tra) để tổng hợp và báo cáo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam./.

Nơi nhận:                                                                   T/M BAN THƯỜNG VỤ

-Ban Kiểm tra - TW HNDVN (để báo cáo);

-TT HND tỉnh;

-Các Ban, VP, TTGDN;                                                           (Đã ký)

-HND các huyện, thị, thành phố;

-Lưu VT, KT.                                                                       Lại Hồng Anh

Các tin khác

HỘI NÔNG DÂN TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: Số 21A, đường Trường Chinh, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Người chịu trách nhiệm chính: Bà Lại Thị Loan

Chức vụ: Tỉnh ủy viên - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

Điện thoại: 02623.957114 - 02623.957115 - Fax: 02623.957114