Kế hoạch số 158 - KH/ HNDT, ngày 6/12/2017 về Thực hiện Đề án “Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk” (03/05/2018, 14:41)
 

Chi Tiết Văn Bản

Số ký hiệu 158 -  KH/ HNDT
Ngày ban hành 6/12/2017
Ngày hiệu lực  
Người Ký Nguyễn Văn Xuân
Cơ quan ban hành Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk
Trích yếu

 

Thực hiện Đề án “Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020,

định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk”

 
Nội dung văn bản  
Loại văn bản Kế hoạch
Cấp ban hành Hội Nông Dân Tỉnh
Lĩnh vực  
Tệp đính kèm Download

 

HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM

BCH HỘI NÔNG DÂN TỈNH ĐẮK LẮK

*

Số:  158  KH/ HNDT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Buôn Ma Thuột, ngày  06 tháng 12 năm 2017

 

 

KẾ HOẠCH

Thực hiện Đề án “Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020,

định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk”

 

Căn cứ Kế hoạch số: 9103/KH-UBND, ngày 15/11/2017 của UBND tỉnh Đắk Lắk về Triển khai Đề án “Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk”Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp Hội Nông dân trong việc xây dựng và phát triển thói quen, nhu cầu, kỹ năng và phong trào đọc (xuất bản phẩm in và điện tử) của cán bộ, hội viên, nông dân, cải thiện môi trường đọc; góp phần thực hiện mục tiêu đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập để nâng cao dân trí, phát triển tư duy, khả năng sáng tạo, bồi dưỡng nhân cách, tâm hồn, tăng cường ý thức chấp hành pháp luật, hình thành lối sống văn minh, lành mạnh trong con người, xã hội Việt Nam,

2. Mục tiêu cụ thể

a. Mục tiêu chủ yếu đến năm 2020

- 100% hội viên, nông dân được tuyên truyền về nội dung của Quyết định số 329/QĐ-TTg, ngày 15/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030” và Kế hoạch số 9103/KH-UBND, ngày 15/11/2017 của UBND tỉnh Đắk Lắk về Triển khai Đề án “Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk”;

- Phấn đấu vận động trên 70% cán bộ Hội và 40 - 50% hội viên, nông dân có kỹ năng nghiên cứu, học tập để tiếp nhận và sử dụng thông tin, tri thức thông qua việc đọc và học tập suốt đời;

 -Phấn đấu vận động mỗi cán bộ Hội đọc 3-4 cuốn sách/năm; hội viên, nông dân đọc 01 cuốn sách/năm;

- Phấn đấu có 100% cơ sở Hội và 40% chi Hội xây dựng tủ sách (kệ sách) có vốn tài liệu, tổng hợp sách, báo nhằm phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và giải trí của hội viên, nông dân;

b. Định hướng đến năm 2030

Phối hợp với các ban, ngành, chức năng tạo điều kiện để cán bộ, hội viên có thói quen đọc và kỹ năng tiếp cận, sử dụng thông tin, tri thức tại nơi sinh sống, học tập, công tác. Duy trì và củng cố các chỉ tiêu phát triển văn hóa đọc, tiếp tục cải thiện môi trường đọc vùng nông thôn tỉnh Đắk Lắk.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1.Các cấp Hội Nông dân trong tỉnh thường xuyên lồng ghép chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện tốt Đề án “Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk”, Kế hoạch thực hiện Quyết định số 284/QĐ-TTg, ngày 24/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Sách Việt Nam, Kế hoạch số 578/KH-UBND, ngày 23/01/2017 của UBND tỉnh Đắk Lắk về triển khai thực hiện Đề án "Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ đến năm 2020" trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, Kế hoạch số 118 – KH/HNDT, ngày 11/5/2016 của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh về tổ chức Ngày sách Việt nam.

 2. Phối hợp với các ngành chức năng tăng cường tuyên truyền, vận động, khuyến khích cán bộ, hội viên, nông dân xây dựng thói quen, trang bị kỹ năng và phương pháp đọc phù hợp với điều kiện của mỗi cá nhân, gia đình.

Tham gia với các ngành chức năng tổ chức hướng dẫn kỹ năng và phương pháp đọc phù hợp nhu cầu của hội viên, nông dân; định hướng và thúc đẩy xu hướng, thị hiếu đọc lành mạnh trong hội viên, nông dân và trong cộng đồng cư dân nông thôn.

Xây dựng mô hình tổ, nhóm, CLB yêu sách (đọc sách) để tạo điều kiện cho hội viên, nông dân sinh hoạt, chia sẻ kiến thức, thông tin, kinh nghiệm về đọc sách.

3. Các cấp Hội Nông dân trong tỉnh thường xuyên phối hợp với cơ quan chức năng tổ chức hoạt động sưu tầm sách các loại: Sách hướng dẫn kỹ thuật phục vụ sản xuất nông nghiệp, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn, sách về công tác Hội... các loại truyện, tranh, sách, báo của Đảng, Chính phủ, các tổ chức chính trị - xã hội được cấp phép hoạt động. Khuyến khích cán bộ, HVND tích cực xây dựng mô hình tủ sách gia đình, dòng họ góp phần phát triển phong trào đọc sách trên địa bàn nông thôn

 Các cấp Hội tiếp tục tổ chức kiểm tra, rà soát và đánh giá tình hình xây dựng và quản lý, sử dụng các tủ sách hiện có của các cơ sở, chi, tổ Hội (theo mẫu đính kèm) gửi về tỉnh Hội qua Ban Tuyên huấn trước ngày 30/02/2018. Tập trung chỉ đạo các cơ sở Hội tiếp tục xây dựng và củng cố các tủ, kệ sách các chi, tổ Hội. Xây dựng nội quy tủ sách, bảo quản sách, tài liệu, theo dõi thống kê việc đọc và trả sách, tài liệu của người đọc.

Khuyến khích, biểu dương những cán bộ, HVND tích cực đọc sách, tham gia sưu tầm, lưu giữ và giới thiệu những cuốn sách có giá trị đến với người đọc. Tổ chức trao, tặng, ủng hộ các loại sách đến vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, vùng biên giới.

          III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

         - Giao Ban Tuyên huấn tham mưu cho Ban thường vụ Hội Nông dân tỉnh trong việc hướng dẫn các cấp Hội tổ chức triển khai thực hiện tốt các nội dung đề ra trong kế hoạch, thường xuyên theo dõi, kiểm tra và đôn đốc các huyện, thị, thành Hội thực hiện tốt kế hoạch này.

          -Ban Thường vụ Hội Nông dân các huyện, thị xã Buôn Hồ và thành phố Buôn Ma Thuột căn cứ vào nội dung kế hoạch và tình hình thực tế của địa phương, xây dựng kế hoạch chỉ đạo cơ sở thực hiện.

Định kỳ hàng năm báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Hội Nông dân tỉnh (qua Ban Tuyên huấn) để tổng hợp và báo cáo./.

Nơi nhận:                                                                       T/M BAN THƯỜNG VỤ

- HND các huyện, TX, TP;

- TT HND tỉnh;                                                                                                     (đã ký)

- Lưu VT, TH.                                                                                           

                                                                                                                        Nguyễn Văn Xuân

                                                                                          

 

 

HỘI NÔNG DÂN TỈNH ĐẮKLẮK

  BCH HỘI NÔNG DÂN  HUYỆN, THỊ, THÀNH PHỐ ……………

*

Số         -BC/HND…

                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                      

          ……….., ngày      tháng  …. năm 2018

 

BÁO CÁO TỔNG HỢP

Đánh giá kết quả xây dựng, quản lý và khai thác tủ sách của các chi Hội

 

Kính gửi: Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk

 

Stt

Đơn vị chi hội đã có tủ sách

(Nêu cụ thể tên từng chi hội đã có tủ sách)

NỘI DUNG BÁO CÁO

Ghi chú

Kết quả xây dựng tủ sách

Kết quả quản lý tủ sách

Kết quả khai thác tủ sách

(Tỷ lệ HV thường xuyên mượn sách)

Tổng số  đầu sách

Số lượng các loại sách cụ thể

Có nội quy hoạt động  tủ sách

Có sổ theo dõi sách

Trên 80  %

Từ 50 -80%

Dưới 50%

 

 

Tổng số đầu sách về công tác Hội

Tổng số sách về KHKT

Tổng số sách về kinh tế

Tổng số sách về văn hóa, xã hội

Tổng số sách về pháp luật

 

Tổng số sách về sức khỏe

Tổng số các loại sách khác

 

1

Chi hội …….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Chi hội …….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                       T/M BAN THƯỜNG VỤ              

*Ghi chú: (nộp lại báo cáo này trước ngày 30/02/2018)        

 

Các tin khác

HỘI NÔNG DÂN TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: Số 21A, đường Trường Chinh, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Người chịu trách nhiệm chính: Bà Lại Thị Loan

Chức vụ: Tỉnh ủy viên - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

Điện thoại: 02623.957114 - 02623.957115 - Fax: 02623.957114