KẾ HOẠCH Số 125 - KH/HNDT, ngày 31/8/2016 về Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng (03/05/2018, 14:54)
 

HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM

BCH HỘI NÔNG DÂN TỈNH ĐẮK LẮK

                                 *

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số 125  - KH/HNDT

      Buôn Ma Thuột, ngày  31  tháng   8  năm 2016

KẾ HOẠCH

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

 

          Thực hiện Chương trình số 17 – CTr/TU, ngày 06 tháng 7 năm 2016 của Tỉnh ủy Đắk Lắk, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng;

Thực hiện Chương trình hành động số 25 – CTrHĐ/HNDTW, ngày 04 tháng 7 năm 2016 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng,

  Căn cứ nội dung nghị quyết; chức năng, nhiệm vụ của Hội Nông dân Việt Nam, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng với những nội dung chủ yếu sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ Hội các cấp trong việc học tập, tuyên truyền, phổ biến và tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng.

- Cụ thể hóa các nội dung Nghị quyết XII của Đảng gắn vào thực hiện nhiệm vụ của Hội và phong trào nông dân trong những năm tới. Tạo sự thống nhất nhận thức, tư tưởng và hành động của cán bộ, hội viên, nông dân trong thực hiện các nội dung Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

-Tuyên truyền, động viên, hướng dẫn cán bộ, hội viên nông dân phát huy truyền thống yêu nước, ý chí tự lực tự cường, khắc phục mọi khó khăn đẩy mạnh các phong trào thi đua trong cán bộ, hội viên nông dân; khai thác có hiệu quả các nguồn lực xã hội để hỗ trợ hội viên, nông dân phát triển sản xuất, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh để thực sự là trung tâm và nòng cốt cho phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới; góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đề ra.

2. Yêu cầu

- Việc học tập, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng là nhiệm vụ trọng tâm của các cấp Hội, cần được tổ chức thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, thiết thực, hiệu quả ở các cấp Hội.

- Kịp thời cụ thể hóa các chủ trương, đường lối, mục tiêu chiến lược và các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội đã được Đại hội lần thứ XII của Đảng thông qua, nhất là những nội dung liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn vào việc xây dựng chương trình, kế hoạch công tác Hội hàng năm và trong giai đoạn 2016 - 2020 của các cấp Hội.

- Quá trình tổ chức thực hiện thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát, cập nhật bổ sung những chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và phù hợp với tình hình thực tiễn; đề cao tinh thần chủ động, quyết tâm, đổi mới, sáng tạo và hiệu quả.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Tổ chức tốt việc tuyên truyền và học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Các cấp Hội Nông dân trong tỉnh tổ chức tốt công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng để mỗi cán bộ, hội viên, nông dân nắm vững các nội dung cơ bản và quan trọng của Nghị quyết qua đó tạo sự đồng thuận, tin tưởng và quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đã đề ra.

Gắn công tác tuyên truyền, quán triệt về Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng với việc thực hiện Nghị quyết số 19- NQ/HNDTW, ngày 20/7/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về Tăng cường và đổi mới công tác tuyên truyền, vận động nông dân trong tình hình mới; trọng tâm là tuyên truyền, vận động nông dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước nhất là chủ trương, chính sách về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn; về các Hiệp định tự do thương mại thế hệ mới (FTA, TTP, ASEAN,…); nghị quyết của cấp ủy địa phương, Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.  Phấn đấu đến năm 2020 có trên 95% hội viên, nông dân được học tập, tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách nêu trên.

Lồng ghép tuyên truyền về Nghị quyết thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao; tổ chức Hội thi, hội thảo, lớp tập huấn, buổi tọa đàm … trên các lĩnh vực nhằm cổ vũ, khích lệ, động viên cán bộ, hội viên, nông dân thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết gắn với thực hiện nhiệm vụ công tác Hội, phát triển sản xuất, cải thiện đời sống, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới…

Chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, đời sống, việc làm của nông dân, kịp thời kiến nghị với cấp có thẩm quyền giải quyết, nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nông dân.

2. Tập trung xây dựng, củng cố tổ chức Hội vững mạnh, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội các cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác Hội trong tình hình mới

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về vị trí, vai trò, chức năng của Hội. Thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, gắn công tác Hội với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh của tỉnh. Đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo quản lý của các cấp Hội; Củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động các cơ sở Hội, chi Hội, tổ Hội, nâng cao chất lượng hội viên. Triển khai thực hiện Đề án “Mẫu người nông dân thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế” do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam xây dựng và triển khai thực hiện trong thời gian tới.

Tập trung vận động cán bộ, hội viên, nông dân học tập nâng cao trình độ, kiến thức về kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học kỹ thuật, pháp luật trước hết là cán bộ chủ chốt của các cấp Hội, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện và tham gia xây dựng các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết, quyết định của cấp uỷ, chính quyền địa phương liên quan đến nông dân, nông nghiệp, nông thôn; Thực hiện tốt Điều lệ và công tác Hội.

Thực hiện tốt Hướng dẫn 129 – HD/HNDTW, ngày 4 tháng 5 năm 2016 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về thực hiện Quy định số 282 - QĐ/TW, ngày 01/4/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan chuyên trách Ủy Ban Mặt tận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội cấp tỉnh, cấp huyện. Tập trung sắp xếp lại tổ chức bộ máy ở các cấp Hội đảm bảo tinh gọn, phù hợp, có tính ổn định, hiệu lực, hiệu quả.

Tổ chức thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 97 – KH/HNDT, ngày 24 tháng 12 năm 2015 của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh về triển khai thực hiện “Đề án Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội Nông dân Việt Nam giai đoạn 2016 – 2020”. Phấn đấu  đến năm 2020, các cấp Hội tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác Hội cho ít 11.000 lượt cán bộ Hội nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực quản lý, lãnh đạo cho đội ngũ cán bộ Hội Nông dân các cấp trong tỉnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác Hội trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; Điều lệ và nghị quyết của Hội.

3. Các cấp Hội tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương gắn với đẩy mạnh 3 phong trào thi đua của Hội, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng.

a. Các cấp Hội rà soát việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nêu trong nghị quyết Đại hội của các cấp Hội và Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thVIII, Nghị quyết Đại hội VI Hội Nông dân Việt Nam (2013 – 2018), xem xét các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương có liên đưa vào xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của các cấp Hội trong thời gian tới và có các giải pháp thực hiện hiệu quả phù hợp với từng địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, cũng như thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương.

          Tập trung tuyên truyền, vận động và tổ chức cho nông dân sản xuất kinh doanh bền vững. Đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp, thích nghi với biến đổi khí hậu; sử dụng có hiệu  quả các nguồn lực về vốn, lao động, đất đai, tích cực áp dụng khoa học, kỹ thuật và công nghệ hiện đại vào sản xuất nông nghiệp nhằm nâng cao chất lượng, khả năng cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp trong tỉnh và đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh thực hiện công tác giáo dục và đào tạo góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Tổ chức cho cán bộ, hội viên, nông dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển văn hóa – xã hội. Triển khai các hoạt động thiết thực nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho cán bộ, hội viên, nông dân; đảm bảo an sinh xã hôi và giảm nghèo bền vững.

b. Chủ động tham mưu cho cấp ủy, phối hợp với chính quyền tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kết luận số 61 - KL/TW ngày 03 tháng 12 năm 2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 – 2020”; Quyết định số 673/QĐ-TTg ngày 10 tháng 5 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ “Về Hội Nông dân Việt Nam trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội nông thôn giai đoạn 2011-2020”.

Các cấp Hội phối hợp triển khai thực hiện tốt một số đề án liên quan trong phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam xây dựng và triển khai thực hiện trong thời gian tới. Tiếp tục thực hiện tốt Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động Quỹ Hỗ trợ nông dân” giai đoạn II, năm 2016 – 2020, Chỉ thị số: 05 – CT/TU, ngày 08 tháng 02 năm 2011 của Ban Thường vụ tỉnh Ủy Đắk Lắk về việc triển khai nhân rộng các mô hình nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, Quyết định số 2529/QĐ – UBND, ngày 27/10/2014 của Ủy Ban Nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch “Tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế và xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2014 – 2020”, các chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân với UBND cùng cấp và các ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh…

          c. Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước của Hội

Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững

Chỉ đạo tốt việc xây dựng và thực hiện tốt Nghị quyết nâng cao chất lượng phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững trên cơ sở đó phấn đấu thúc đẩy phong trào có bước phát triển mới về chất, có qui mô lớn, giá trị kinh tế cao, thu hút nhiều lao động, ứng dụng được quy trình, công nghệ sản xuất tiên tiến, hiện đại.

Các cấp Hội làm tốt vai trò là đầu mối liên kết giữa các doanh nghiệp, các nhà khoa học với các hộ sản xuất, kinh doanh giỏi, tập trung đầu tư xây dựng các mô hình hợp tác, liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm để tuyên truyền nhân rộng. Vận động nông dân phát triển nhanh các mô hình trang trại, gia trại, xây dựng cánh đồng lớn để tạo ra vùng sản xuất hàng hoá tập trung gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm và xây dựng thương hiệu. Tích cực trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng gắn với phát triển kinh tế rừng để người nông dân sống được bằng nghề rừng. Vận động các hộ sản xuất, kinh doanh giỏi giúp các hộ nghèo về kỹ thuật, vốn, vật tư và kinh nghiệm sản xuất.

- Phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới

Tiếp tục phát động và tổ chức thực hiện tốt phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới. Vận động hội viên, nông dân tích cực tham gia đóng góp vào các tiêu chí phù hợp với điều kiện địa phương, đóng góp tiền, ngày công, vật liệu, hiến đất… xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, an ninh nông thôn.

- Phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp Hội Nông dân trong hoạt động phát triển văn hóa – xã hội, xây dựng và phát triển mẫu người nông dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước theo hướng văn minh, hiện đại gắn kết chặt chẽ với công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc và các giá trị tinh thần mang nét đặc trưng Tây nguyên. Vận động hội viên, nông dân đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu gia đình văn hóa, tham gia xây dựng thôn, buôn, tổ dân phố, xã, phường văn hóa; tham gia các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao; xây dựng nếp sống mới trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

Hàng năm vận động từ 90% số hộ nông dân trở lên đăng ký phấn đấu và có từ 85% số hộ đăng ký trở lên đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Phấn đấu đến năm 2020 vận động được được 90% nông dân tham gia bảo hiểm y tế; 90% dân cư nông thôn của tỉnh được sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh.

- Phong trào nông dân tham gia bảo đảm quốc phòng, an ninh

Các cấp Hội chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh tăng cường tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, nông dân về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu tự diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch. Vận động hội viên, nông dân tích cực tham gia các hoạt động bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội nông thôn. Chú trọng xây dựng mô hình câu lạc bộ nông dân với pháp luật, chi hội an toàn về an ninh trật tự…

Các cấp Hội tích cực phối hợp thực hiện có hiệu quả các vấn đề phức tạp nảy sinh ở nông thôn, dân tộc, tôn giáo; tham gia công tác phòng ngừa, ngăn chặn có hiệu quả các hoạt động tuyên truyền, kích động đồng bào dân tộc thiểu số vượt biên ra nước ngoài; các hoạt động tà đạo và lợi dụng tôn giáo vi phạm pháp luật.   

4. Tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động dịch vụ, tư vấn, dạy nghề, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh; hướng dẫn nông dân phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp

Đẩy mạnh việc phối hợp với các sở, ban, ngành, doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài tỉnh để tổ chức các hoạt động dịch vụ, hỗ trợ nông dân; tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, công nghệ mới, xây dựng các mô hình trình diễn để hội viên, nông dân áp dụng vào sản xuất; cung cấp thông tin thị trường, cung ứng thiết bị, vật tư nông nghiệp, hướng dẫn xây dựng thương hiệu sản phẩm, tổ chức các hoạt động du lịch nông thôn… Phấn đấu đến năm 2020: Hội Nông dân cấp tỉnh, 100 % cấp huyện và 80% Hội Nông dân cấp xã hướng dẫn tổ chức nông dân xây dựng ít nhất mô hình kinh tế tập thể có hiệu quả.

Phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ hỗ trợ nông dân, đẩy mạnh phối hợp với các Ngân hàng, các tổ chức tín dụng để giúp nông dân vay vốn và hướng dẫn nông dân sử dụng vốn vay có hiệu quả. Chú trọng việc dạy nghề nông dân, nhất là các nghề đem lại thu nhập ổn định, lâu dài, phát huy hình thức hội viên, nông dân là nghệ nhân, nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi trực tiếp truyền đạt những kiến thức, kinh nghiệm, dạy nghề cho những người nông dân chưa có tay nghề.  Kiện toàn bộ máy và xây dựng Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân cấp tỉnh ngày càng phát triển; Phấn đấu hàng năm, Hội Nông dân các cấp trực tiếp và phối hợp dạy nghề cho 2.000 nông dân; trong đó tỷ lệ có việc làm đạt 80% trở lên.

Tăng cường và nâng cao chất lượng các hoạt động tư vấn, hướng dẫn hội viên, nông dân: Tư vấn các qui định của pháp luật liên quan đến các hoạt động sản xuất, kinh doanh trong nông nghiệp, nông dân, nông thôn; trợ giúp pháp lý cho nông dân; hướng dẫn hội viên, nông dân tham gia các hình thức kinh tế tập thể, liên kết, hợp tác trong sản xuất, kinh doanh.

5Tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và khối đại đoàn kết toàn dân tộctham gia xây dựng cơ chế, chính sách phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn

Đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng làm cho chủ nghĩa Mac Lê nin, tư tưởng tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương đường lối của Đảng thực sự đi vào cuộc sống của nông dân các dân tộc trong tỉnh. Phát huy truyền thống yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, phẩm chất, đạo đức cách mạng. Nâng cao năng lực tập hợp, vận động, phát huy dân chủ, sức sáng tạo của hội viên, nông dân trong thực hiện các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Chú trọng việc bồi dưỡng, giới thiệu cán bộ, hội viên nông dân ưu tú với chi bộ Đảng để xem xét phát triển đảng viên mới.

Tổ chức cho cán bộ, hội viên, nông dân lựa chọn nội dung, công việc phù hợp để tham gia giám sát và phản biện xã hội; tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12 tháng 12 năm 2013 và Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Bộ chính trị. Tích cực phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, chính quyền các cấp và các sở, ngành trong tỉnh để giám sát việc thực hiện pháp luật về sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp.

          Các cấp Hội tích cực nghiên cứu, tham gia rà soát các cơ chế, chính sách còn bất cập liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn để phản biện nhằm góp phần hoàn thiện cơ chế, chính sách  sát thực tế và đi vào cuộc sống của nông dân. Chủ động đề xuất các cơ chế, chính sách mới liên quan tới nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

          III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

          1.Trên cơ sở các nội dung Kế hoạch của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh và chức năng nhiệm vụ được giao; các Ban, Văn phòng và Trung tâm chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh chỉ đạo các cấp Hội tổ chức triển khai thực hiện có hiệu  quả các  nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong Kế hoạch.

          2. Căn cứ vào Kế hoạch  của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh và tình hình thực tế, các huyện, thị và thành Hội xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện và gửi về Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh (qua Ban Tuyên huấn trước ngày 31 tháng 10 năm 2016). Định kỳ hàng năm đánh giá và báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch của đơn vị mình về Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh để tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

 

Nơi nhận :

- TWHNDVN (Để b/c);

- Ban Tuyên giáo, Dân vận  tỉnh Ủy (Để b/c);

- Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh;         

- Các đ/c TT Hội Nông dân tỉnh;

- Các huyện, thị, thành Hội (để t/h)

- Các Ban, VP và TT (Để t/h);

- Lưu VT.

T/M  BAN THƯỜNG VỤ

   CHỦ TỊCH

    (Đã ký)

     Nguyễn Văn Tư

Các tin khác

HỘI NÔNG DÂN TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: Số 21A, đường Trường Chinh, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Người chịu trách nhiệm chính: Bà Lại Thị Loan

Chức vụ: Tỉnh ủy viên - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

Điện thoại: 02623.957114 - 02623.957115 - Fax: 02623.957114