Tuyên truyền Hội nghị tổng kết phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2012- 2016 (03/05/2018, 09:44)
 

HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM

BCH HỘI NÔNG DÂN TỈNH ĐẮK LẮK

                                 *

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số  961  - CV/HNDT

           V/v tuyên truyền Hội nghị tổng kết phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2012- 2016

     Buôn Ma Thuột, ngày 27   tháng  2  năm 2017

 

Kính gửi: Hội Nông dân các huyện, thị xã Buôn Hồ và Thành phố Buôn Ma Thuột.

Thực hiện Kế hoạch số 111 – KH/HNDT, ngày 9 tháng 5 năm 2016 của Ban thường vụ Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk về việc tổng kết 5 năm phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2012- 2016;

Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk yêu cầu Ban Thường vụ Hội Nông dân các huyện, thị xã Buôn Hồ và thành phố Buôn Ma Thuột  tích cực triển khai tuyên truyền kết quả thực hiện phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2012- 2016, nội dung như sau:

        1. Hội Nông dân các huyện, thị xã Buôn Hồ và thành phố Buôn Ma Thuột đẩy mạnh tuyên truyền về kết quả nổi bật của phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi trong 5 năm qua; hiệu quả, tác động tích cực của phong trào đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Hội, việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, hội viên, nông dân (HVND), tác động của phong trào đối với việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng của tỉnh.    Tuyên truyền những tập thể, cán bộ, HVND điển hình tiến tiến trong thực hiện phong trào được đã được ghi nhận, biểu dương, khen thưởng tại Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện phong trào nông dân SXKD giỏi các cấp trong tỉnh.  Chú trọng giới thiệu, tuyên truyền nhân rộng về cách làm hay, hiệu quả, các hộ HVND dân đạt thành tích xuất sắc liên tục trong nhiều năm, trên các lĩnh vực sản xuất nông, lâm nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề chế biến và tiêu thụ sản phẩm ... đã được bình xét, tôn vinh từ cơ sở để tạo sự lan tỏa trong các cấp Hội, cán bộ, HVND toàn tỉnh.

          2. Căn cứ vào điều kiện của từng địa phương, đơn vị; các huyện, thị, thành Hội triển khai thực hiện các hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú nhằm tạo được khí thế thi đua, sôi nổi làm cho phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi tiếp tục phát triển sâu, rộng, thực sự trở thành ý thức tự giác, trách nhiệm và thường xuyên của các cấp Hội và từng cán bộ, HVND. Các hình thức tuyên truyền như sau:

          -Thông qua các buổi sinh hoạt chi, tổ Hội, các cuộc họp, hội nghị, lớp tập huấn ...do Hội thực hiện lồng ghép tuyên truyền về kết quả triển khai thực hiện phong trào nông dân SXKD giỏi trong 5 năm qua, nhiệm vụ, giải pháp tổ chức thực hiện phong trào giai đoạn tiếp theo.  

          -Tổ chức các buổi giao lưu, tọa đàm, gặp mặt ...với  tập thể, các gương nông dân điển hình, tiêu biểu xuất sắc trong phát triển kinh tế nhằm trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, biệp pháp sản xuất, kinh doanh hiệu quả để cán bộ, hội viên, nông dân học tập, vận dụng và làm theo.

     -Tích cực phối hợp với các cơ quan truyền thông, báo chí… đưa các tin, bài tuyên truyền về kết quả phong trào trong 5 năm qua. Đồng thời chỉ đạo các cơ sở tổ chức tuyên truyền, cổ động trực quan trước, trong và sau Hội nghị tổng kết phong trào nông dân SXKD giỏi giai đoạn 2012- 2017 cấp tỉnh. Thời gian tuyên truyền: Từ ngày 20 - 27/3/2017. Nội dung các khẩu hiệu tuyên truyền (theo phụ lục đính kèm). Số lượng băng rôn: 100 % các huyện, thị, thành Hội thực hiện treo băng rôn; riêng đối với cơ sở Hội thì tùy điều kiện cụ thể của từng đơn vị để tham gia tuyên truyền trực quan đảm bảo thiết thực và tiết kiệm.

          3. Tổng hợp và gửi hình ảnh quá trình triển khai thực hiện phong trào của các cấp Hội về tỉnh Hội qua Ban Tuyên huấn (bằng File điện tử theo địa chỉ Email: bantuyenhuandaklak@gmail.com) để tuyên truyền tại hội nghị tổng kết cấp tỉnh. Số lượng hình ảnh: 7- 10 ảnh/đơn vị. Thời gian gửi ảnh: trước ngày 15/3/2017.

          Gửi hình ảnh của các tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc được khen thưởng tại hội nghị cấp tỉnh (theo danh sách đính kèm) để giới thiệu, nhân rộng. Lưu ý:

          -Đối với các tập thể: lựa chọn những hình ảnh thể hiện được các hoạt động triển khai tổ chức phong trào của tập thể đó. Số lượng: 3-5 ảnh/ tập thể.

          -Đối với các cá nhân điển hình tiêu biểu, xuất sắc cần lựa chọn những hình ảnh thể hiện quá trình quá trình lao động, chăm sóc cây trồng, vật nuôi, thể hiện được hình ảnh mô hình của các hộ gia đình nông dân sản xuất giỏi, hình ảnh được tôn vinh, biểu dương của đại biểu…đồng thời ghi chú thích rõ ràng các thông tin như:  họ, tên, tuổi, địa chỉ, dân tộc và tóm tắt thành tích như: mô hình sản xuất là gì, diện tích canh tác, tổng thu nhập đã trừ chi phí, thu nhập bình quân người/tháng. Số lượng ảnh các cá nhân: ít nhất 3 ảnh/cá nhân.

  4. Các huyện, thị và thành Hội tích cực phối hợp với Ban Tuyên huấn, Hội Nông dân tỉnh thực hiện xây dựng một số phóng sự, tin, bài …về kết quả tổ chức, triển khai các phong trào giai đoạn 2012 – 2016 để tuyên truyền trên Đài phát thanh, truyền hình tỉnh Đắk Lắk;  các báo, đài của trung ương và địa phương. Thời gian, địa điểm thực hiện: Ban thường vụ Hội Nông dân tỉnh sẽ thông báo cụ thể sau.

          Trên đây là các hoạt động tuyên truyền về Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2012- 2016, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đề nghị các huyện, thị và thành Hội khẩn trương triển thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, xin liên hệ trực tiếp với Ban Tuyên huấn để được hướng dẫn.

 

Nơi nhận:                                                                     T/M BAN THƯỜNG VỤ

-Các đ/c Thường trực HND tỉnh;                                           Phó Chủ tịch           

-Hội Nông dân các huyện, TX và TP (t/h);                                  Đã ký     

-Các Ban, VP và TT HND tỉnh (t/h);                                      Lại Hồng Anh             

- Lưu Văn thư, HND tỉnh

Tải văn bản tại đây

Các tin khác

HỘI NÔNG DÂN TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: Số 21A, đường Trường Chinh, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Người chịu trách nhiệm chính: Bà Lại Thị Loan

Chức vụ: Tỉnh ủy viên - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

Điện thoại: 02623.957114 - 02623.957115 - Fax: 02623.957114