Thực hiện Chương trình hành động " Văn hóa giao thông với bình yên sông nước" giai đoạn 2016 - 2020 (03/05/2018, 09:52)
 

     HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BCH HỘI NÔNG DÂN TỈNH ĐẮK LẮK                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                    *

    Số:      716    CV/HNDT                                           Buôn Ma Thuột, ngày  23     tháng 3 năm 2016

      V/v thực hiện Chương trình hành động "

       Văn hóa giao thông với bình yên sông

              nước" giai đoạn 2016 - 2020

Kính gửi: Hội Nông dân các huyện, Thị xã , TP. Buôn Ma Thuột

 

Căn cứ Công văn số 31/BATGT-VP, ngày 16 tháng 3 năm 2016 của Ban An toàn Giao thông tỉnh Đắk Lắk về việc thực hiện chương trình hành động "Văn hóa giao thông với bình yên sông nước" giai đoạn 2016 - 2020.

Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về giao thông đường thủy nội địa làm chuyển biến về nhận thức và hành động của hội viên nông dân trong việc chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông, nâng cao ý thức cộng đồng của mỗi cán bộ, hội viên nông dân, thay đổi hành vi và cách ứng xử khi có tai nạn hoặc sự cố xảy ra trên đường thủy, hình thành môi trường văn hóa giao thông đường thủy nội địa văn minh, an toàn. Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh yêu cầu Hội Nông dân các huyện, thị, thành phố Buôn Ma Thuột thực hiện những nhiệm vụ chủ yếu sau:

1. Tuyên truyền, vận động hội viên nông dân tích cực tham gia cuộc vận động xây dựng phong trào "Văn hóa giao thông với bình yên sông nước", nhằm thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 09-CT/TW, ngày 1/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới"; Chỉ thị số 18/CT-TW, ngày 4/9/2012 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và ùn tắc giao thông; Nghị quyết số 88/2011/NQ-CP, ngày 24/8/2011 của Chính phủ về tăng cường thực hiện các giải pháp trọng tâm đảm bảo trật tự an toàn giao thông và Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 3/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện các giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn tai nạn giao thông hàng hải và đường thủy nội địa.

2. Vận động hội viên nông dân tích cực tham gia các mô hình "Văn hóa giao thông đường thủy" đạt tiêu chuẩn. Tham quan, học tập, nắm bắt các phương pháp, cách làm hay góp phần phát triển, nhân rộng các mô hình "Văn hóa giao thông đường thủy" đạt tiêu chuẩn.

3. Lồng ghép công tác tuyên truyền, vận động hội viên nông dân tích cực tham gia cuộc vận động xây dựng phong trào "Văn hóa giao thông với bình yên sông nước" với việc thực hiện các phong trào thi đua của Hội và địa phương phát động như: phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư", "ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc", "địa bàn an toàn về trật tự, an toàn xã hội; Chương trình "phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em" .... nhằm tăng cường các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội trên đường thủy.

4. Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh và đa dạng hóa công tác tuyên truyền về cuộc vận động, phổ biến giáo dục pháp luật trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa để thu hút sự quan tâm hưởng ứng thực hiện Cuộc vận động của đông đảo hội viên nông dân trên địa bàn.

Nhận được Công văn này, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh yêu cầu Hội Nông dân các huyện, thị, thành phố Buôn Ma Thuột căn cứ vào tình hình thực tế tại đơn vị, địa phương và các nội dung nêu trên triển khai, thực hiện Chương trình hành động "Văn hóa giao thông với bình yên sông nước" giai đoạn 2016 - 2020 và báo cáo kết quả về Hội Nông dân tỉnh (qua Ban Kinh tế - Xã hội) để tổng hợp báo cáo Ban An toàn Giao thông tỉnh./.

 

Nơi nhận:                                                                     T/M BAN THƯỜNG VỤ

- Như trên;                                                                                Chủ tịch

- TT HND tỉnh;                                                                           (Đã ký)

- BATGT tỉnh;                                                                   Đ.c Nguyễn Văn Tư

- Lưu: BKT-XH, VP.

Tải văn bản tại đây

Các tin khác

HỘI NÔNG DÂN TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: Số 21A, đường Trường Chinh, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Người chịu trách nhiệm chính: Bà Lại Thị Loan

Chức vụ: Tỉnh ủy viên - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

Điện thoại: 02623.957114 - 02623.957115 - Fax: 02623.957114