Công văn Số 1172 - CV/HNDT, ngày 30/11/2017 V/v Thực hiện Hướng dẫn số 51-HD/TG của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (03/05/2018, 09:57)
Chi Tiết Văn Bản
Số ký hiệu 1172 - CV/HNDT
Ngày ban hành 30/11/2017
Ngày hiệu lực  
Người Ký Nguyễn Văn Xuân
Cơ quan ban hành Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk
Trích yếu

V/v Thực hiện Hướng dẫn số 51-HD/TG của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy    

Nội dung văn bản  
Loại văn bản Công văn
Cấp ban hành Hội Nông Dân Tỉnh
Lĩnh vực  
Tệp đính kèm Download

HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM

BCH HỘI NÔNG DÂN TỈNH ĐĂK LĂK

*

Số   1172   - CV/HNDT

V/v Thực hiện Hướng dẫn số 51-HD/TG của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy   

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

 

 

   Buôn Ma Thuột, ngày  30   tháng 11 năm 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kính gửi: Hội Nông dân các huyện, thị xã Buôn Hồ và TP Buôn Ma Thuột

 

Thực hiện Hướng dẫn số 51 - HD/TG, ngày 27/11/2017 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về Tuyên truyền kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh yêu cầu Hội Nông dân các huyện, thị xã Buôn Hồ và thành phố Buôn Ma Thuột thực hiện một số nội dung sau:

1. Phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, hội viên, nông dân về thắng lợi, ý nghĩa của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; từ đó khơi dậy  truyền thống yêu nước, tinh thần cách mạng, ý chí tự lực, tự cường’ sức sáng tạo của nhân dân trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

2. Tuyên truyền đến cán bộ, hội viên, nông dân về sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng, Chủ tịch Hồ chí minh, sự mưu trí, sáng tạo, tinh thần chiến đấu anh dũng, sẵn sàng xã thân vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước của quân và dân ta, khẳng định tầm vóc và ý nghĩa lịch sử to lớn của Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968; các bài học kinh nghiệm, tuyên truyền kết quả sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, trung ương cục miền Nam, khu ủy V, Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk đối với cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 ở Đắk Lắk.

3. Thông qua các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm nhằm góp phần củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân vượt lên khó khăn, thách thức, thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

4. Hội Nông dân các huyện, thị xã, thành phố, tùy tình hình thực tế tại địa phương tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm phải thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm, tạo khí thế phấn khởi trong cán bộ, hội viên, nông dân, gắn với các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Mậu Tuất và các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh trong quý I năm 2018. (có kèm theo đề cương tuyên truyền).

Nhận được công văn này, yêu cầu Ban Thường vụ Hội Nông dân các huyện, thị xã Buôn Hồ và thành phố Buôn Ma Thuột triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- TT tỉnh Hội;

- Lưu TH, VT.

                T/M  BAN THƯỜNG VỤ

 

                       (Đã ký)

 

                      Nguyễn Văn Xuân

                 

             

 

Các tin khác

HỘI NÔNG DÂN TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: Số 21A, đường Trường Chinh, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Người chịu trách nhiệm chính: Bà Lại Thị Loan

Chức vụ: Tỉnh ủy viên - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

Điện thoại: 02623.957114 - 02623.957115 - Fax: 02623.957114