Công văn số 1142 - CV/HNDT, ngày 17/10/2017 V/v thực hiện Hướng dẫn số 57/HD-MTTQ-BTT, của Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk (03/05/2018, 10:19)
 

HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM

BCH HỘI NÔNG DÂN TỈNH ĐĂK LĂK

*

Số    1142  - CV/HNDT

V/v thực hiện Hướng dẫn số 57/HD-MTTQ-BTT, của Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 

 

 

      Buôn Ma Thuột, ngày  17 tháng10 năm 2017

 

 

Kính gửi: Hội Nông dân các huyện, thị xã Buôn Hồ và TP Buôn Ma Thuột

 

Thực hiện Hướng dẫn số 57/HD-MTTQ-BTT, ngày 6/10/2017 của Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk về Tổ chức các hoạt động nhân Ngày truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư năm 2017;

Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh yêu cầu Hội Nông dân các huyện, thị xã Buôn Hồ và thành phố Buôn Ma Thuột triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể cùng cấp tổ chức tuyên truyền đến cán bộ, hội viên, nông dân về lịch sử, truyền thống vẻ vang của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc gắn với những kết quả của nhiệm vụ xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong quá trình thực hiện công cuộc đổi mới và đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập thế giới của đất nước và địa phương, cơ sở.

Tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tuyên truyền về Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 15/12/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Chỉ thị 21-CT/TU, ngày 18/5/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Nghị quyết Trung ương IV khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thực hiện Nghị quyết Trung ương IV khóa XII và Nghị quyết Đại hội XV của Đảng bộ tỉnh.

2. Tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên, nông dân và đồng bào dân tộc thiểu số “Hướng về biển, đảo Tổ quốc”, nâng cao ý thức, nghĩa vụ công dân đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia; tham gia các hoạt động giúp đỡ, chăm lo cho nhân dân, cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên địa bàn các tuyến biên phòng, biển, hải đảo.

Tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân đề cao cảnh giác đấu tranh, phê phán, bác bỏ các luận điệu xuyên tạc, kích động của các thế lực thù địch nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, gây mất ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Tuyên truyền kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các Cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các ban, ngành, đoàn thể và Hội Nông dân phát động,

Tham gia các hoạt động trong “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tổ chức, tham gia các diễn đàn đối thoại giữa lãnh đạo cấp ủy với nhân dân, đề xuất những tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, hội viên, nông dân đến các ngành chức năng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền...  

Vận động cán bộ, hội viên, nông dân treo cờ Tổ quốc trong dịp kỷ niệm 87 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2017).

          Nhận được công văn này yêu cầu Hội Nông dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:                                                                                                               T/M BAN THƯỜNG VỤ

- Như kính gửi;

- TT HND tỉnh;                                                                                                                  (Đã ký)

- Lưu VT,TH.

                                                                                                                                Nguyễn Văn Xuân

Tải văn bản tại đây                                          

Các tin khác

HỘI NÔNG DÂN TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: Số 21A, đường Trường Chinh, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Người chịu trách nhiệm chính: Bà Lại Thị Loan

Chức vụ: Tỉnh ủy viên - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

Điện thoại: 02623.957114 - 02623.957115 - Fax: 02623.957114