CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ (27/04/2018, 08:07)

1.  Chức năng

Là cơ quan tham mưu, giúp việc cho Ban Chấp hành mà trực tiếp, thường xuyên là Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo công tác Hội; đồng thời là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác Hội theo Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam và các quy định của Đảng, Nhà nước có liên quan.

2. Nhiệm vụ

2.1. Hội Nông dân tỉnh có nhiệm vụ tham mưu, giúp việc cho Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh thực hiện các nhiệm vụ sau:

a. Triển khai tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam; chủ trương, nghị quyết, các Chương trình phối hợp, Kế hoạch công tác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh và Phong trào nông dân theo yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của địa phương và chỉ đạo của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; tham mưu triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; tham gia giám sát và phản biện xã hội theo quy định.

b. Xây dựng tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát theo Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam và các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước có liên quan.

c. Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam và các văn bản quy phạm pháp luật theo phân công, phân cấp.

d. Sơ kết, tổng kết công tác Hội và Phong trào nông dân theo phân công, phân cấp.

đ. Quản lý, điều hành, bảo đảm điều kiện hoạt động của cơ quan; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức và người lao động có phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ, năng lực, kỹ năng công tác; xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh. Đề xuất các chế độ, chính sách liên quan đến quyên, lợi ích của cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan chuyên trách công tác Hội Nông dân.

e. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh giao.

2.2. Thực hiện các nhiệm vụ do Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao.

HỘI NÔNG DÂN TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: Số 21A, đường Trường Chinh, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Người chịu trách nhiệm chính: Bà Lại Thị Loan

Chức vụ: Tỉnh ủy viên - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

Điện thoại: 02623.957114 - 02623.957115 - Fax: 02623.957114